Evašvankmajerjan/ Anima Animus Animace

Jan Švankmajer, světově proslulý klasik nezávislého filmu, a Eva Švankmajerová, významná malířka se seznámili v r. 1960. Od té doby se jejich život i tvorba těsně prolínají. Velkolepou monografii, uvedenou kryptogramem, který sám o sobě vyjadřuje toto těsné pouto, koncipovali samotní umělci. Knihu uvádí teoretický text Františka Dryjeho Určující setkání. Následuje deset samostatných kapitol podle témat, která postupně zaujala jejich imaginaci (např. Eros a Thanatos, Historia naturae, Hmat a gesto, Manipulace a loutka, Alchymie a magie, Hry a sny atd.). Každé téma je bohatou koláží, poskládanou z velkého množství reprodukcí, záběrů z filmů a literárních textů (scénáře, básně, záznamy snů, interpretace vlastních děl, teoretické statě Jana Švankmajera i jiných). Na závěr jsou zařazeny vlastní biografie obou autorů, psané jako svébytný literární text, bibliografie, filmografie a soupis výstav.

English
Jan Švankmajer, the world famous classic of an independent film, and Eva Švankmajerová, an influential female painter, met first in 1960. Since then, their lives and work mingle mutually. The magnificent monography, title of which expresses cryptographically this close bond, was drawn up by the artists themselves. It is introduced by an essay Meetings of Determination by František Dryje, followed by ten separate chapters – according to the themes that captured their imagination (e.g. Eros and Thanatos, Historia naturae, Touch and Gesture, Manipulation and Puppet, Alchemy and Magic, Plays and Dreams etc.). Each topic means a rich collage, made up from a great number of prints, film takes and literary texts (scenarios, poems, records of dreams, interpretations of their own works, theoretical essays by Jan Švankmajer and others). The biographies, written by the authors themselves as an original literary text, together with bibliography, filmography and a list of exhibitions, are placed at the end of the book.

Deutsch
Jan Švankmajer, weltberühmter Klassiker des unabhängigen Films, und Eva Švankmajerová, bedeutende Malerin, begegneten sich im Jahre 1960. Seitdem sind ihre Leben und Kunst eng verbunden. Die großartige Monographie wurde von beiden Künstlern verfaßt und das Kryptogramm in ihrem Titel soll eben die enge Verbindung zum Ausdruck bringen. Die Einleitung heißt Entscheidende Begegnung und ihr Autor ist František Dryje. Folgende zehn Kapiteln entsprechen den Themen, die die Imagination der Künstler anregten (z. B. Eros und Thanatos, Historia naturae, Tastsinn und Geste, Manipulation und Puppe, Alchimie und Magie, Spiele und Träume). Jedes Thema stellt eine Collage aus vielen Reproduktionen, Filmaufnahmen und literarischen Texten (Drehbücher, Gedichten, Aufzeichnungen der Träume, Interpretationen eigener Werke, theoretischen Texten Jan Švankmajers und anderer) dar. Schließlich folgen die in Form eines seltsamen literarischen Textes geschriebenen Autobiographien beider Autoren, die Bibliographie, Filmographie und Verzeichnis der Ausstellungen.

 • Nakladatel:
  Arbor vitae
 • ISBN:
  80-901964-3-8, EAN:
  9788090196438
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 184 stran, 22 × 29 cm, česky
 • Rozměry: 22 × 29 cm
 • Rok vydání:
  1997

Cena v obchodě: 253